Privacy verklaring Zon Verzuimadvies

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij u hoe we met deze persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-09-2020.

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Zon Verzuimadvies B.V.

Leidsevaart 68

2013 HB Haarlem

KvK 8012 3503

info@zonverzuimadvies.nl

Contactpersoon: Cees Zon

Tel. 06-83987761

 

Zon Verzuimadvies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt tijdens een interview, of aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

 

Persoonsgegevens

Zon Verzuimadvies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie
 • Salarisgegevens
 • Opleidingsgegevens
 • Werkervaring
 • Pasfoto
 • ID bewijs
 • Werkgever
 • Bankgegevens
 • Gezondheidsgegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zon Verzuimadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsgegevens

 

Doeleinden

Zon Verzuimadvies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Uitvoeren van de arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige;
 • het onderhouden van contact;
 • een goede en efficiënte dienstverlening;
 • het verrichten van administratieve handelingen;
 • verbetering van de dienstverlening;
 • facturering;
 • het innen van gelden en nemen van incassomaatregelen;
 • het belang van (voormalig) werknemer en (voormalig) werkgever te kunnen behartigen in het bepalen van re-integratiemogelijkheden van werknemer;
 • om het belang van verzekeringnemer (bij AOV) en de verzekeringsmaatschappij te kunnen behartigen in enerzijds het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid en anderzijds om de verzekerde optimaal te kunnen begeleiden bij re-integratie;
 • om de kosten van de dienstverlening (deels) te kunnen verhalen bij de verzekeraars van werkgever;
 • nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • het voeren van geschillen

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Zon Verzuimadvies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • de bescherming van haar financiële belangen;
 • de verbetering van haar diensten.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Zon Verzuimadvies persoonsgegevens uitwisselen. Zon Verzuimadvies kan de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT-systemen en verwerker van onze financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoongegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden wanneer Zon Verzuimadvies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Zon Verzuimadvies zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw gegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Zon Verzuimadvies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Zon Verzuimadvies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Zon Verzuimadvies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken u gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt uw Zon Verzuimadvies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

Zon verzuimadvies B.V.

Leidsevaart 68

2013 HB Haarlem

Info@zonverzuimadvies.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zon Verzuimadvies laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP is telefonisch te bereiken via 088-1805250, uw klacht kunt u melden via deze webpagina: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10-10-2019.

 

Haarlem, 10 oktober 2019

 

C. Zon